• +48 22 723-52-93
 • sklep@ados.pl
 • ul. Bodycha 93, 05-820 Reguły-Piastów

Regulamin

 • Regulamin

Regulamin sklepu internetowego.

Regulamin określa ogólne warunki i zasady na jakich Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADOS” prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie www.ados.

Sklep internetowy dostępny na stronie www.ados.pl jest w dalszej części tego regulaminu nazywany „Sklepem internetowym”.

 1. Pojęcia i definicje stosowane w regulaminie.

Sprzedawca/Sprzedający – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADOS” znajdujące się w miejscowości Reguły 05-820 (Reguły -Piastów)  przy ulicy. Bodycha 93 prowadzące sprzedaż przez internet w sklepie internetowym dostępnym na www.ados.pl

Kupujący/Nabywca/Użytkownik – osoba (klient) lub inny podmiot dokonująca samodzielnie wyboru towaru oraz zakupu i płatności poprzez narzędzia w sklepie internetowym na www.ados.pl zgodnie z warunkami przedstawionymi w Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną lub jednoskę organizacyjną nie będącą osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującej czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści umowy wynika że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru wynikającego z wpisu w CEIDG.

Zakup – oznacza sfinalizowany (zakończony płatnością) proces realizowany samodzielnie przez Użytkownika w sklepie internetowym na www.ados.pl polegający na wyborze Towarów oraz ich ilości do Koszyka a następnie po akceptacji regulaminu sklepu internetowego finalizacji transakcji poprzez dokonanie płatności poprzez Operatora Płatności.

Dostawa – oznacza zbiór czynności polegający na dostarczeniu Klientowi poprzez Dostawcę zakupionych w sklepie Towarów.

Dostawca/Kurier – podmiot który na podstawie umowy ze Sprzedającym zajmuje się dostarczaniem zakupionych towarów Nabywcom. Dostawy obsługuje firma InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 26 NIP: 679-310-80-59 na podstawie umowy ze Sprzedającym.

Towar z elementami cyfrowymi –Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa o dostarczanie treści cyfrowych (dalej również jako „Umowa”) – oznacza umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na:
– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej.

Operator płatności – podmiot który na podstawie umowy ze Sprzedającym zajmuje się obsługą procesu płatności w sklepie www.ados.pl.

Płatności na stronie www.ados.pl obsługuje firma PayU S.A z siedzibą w Poznaniu przy u. Grunwaldzkiej 186 NIP: 779-23-08-469 na podstawie umowy ze Sprzedającym.

Konto Klienta – powstały w wyniku procesu Rejestracji (nie jest wymagana do dokonania Zakupu) dostęp do indywidualnego Panelu Klienta w którym Użytkownik może pobrać dokumenty zakupu, przeglądać historie zamówień…itd.

Hasło – hasło do Konta Klienta. Poufne hasło dające wraz z loginem (nazwą użytkownika) dostęp do Panelu Klienta.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza zespół ludzi dostępny pod numerem telefonu 22 723 52 93 oraz adresem email: sklep@ados.pl zajmujący się obsługą Klientów sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne.
 • Wszelkie prawa do sklepu internetowego (autorskie, majątkowe, wizerunkowe, prawo do domeny, wzorce formularzy i używanych dokumentów, logotypy) należą do Sprzedawcy. Wyjątkiem tutaj są logotypy należące do firm trzecich i użyte tylko w celu prezentacji towaru lub ułatwienia finalizowania procesu zakupu i dostawy. Wykorzystywanie ich może następować tylko zgodnie z Regulaminem i za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby korzystanie ze sklepu internetowego było dostępne za pomocą wszystkich aktualnie używanych i wspieranych przez ich producentów przeglądarek internetowych.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej oraz konta bankowego z możliwością wykonania przelewu elektronicznego lub systemu płatności „BLIK”
 • Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zawartości prezentowanej w sklepie bez wiedzy i pisemnej zgody pphu „ADOS” do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 1. Zakup w sklepie internetowym.
 • Nabywca sam dokonuje wyboru towarów oraz ich ilości spośród asortymentu dostępnego na stronach sklepu.
 • Nabywca sam dokonuje wyboru metody dostawy spośród metod udostępnionych na stronie finalizacji zamówienia (InPost – paczkomat oraz InPost – kurier).
 • Nabywca sam dokonuje wyboru metody płatności spośród metod udostępnionych na stronie sklepu.
 • Zamówienie uważa się za zawarte dopiero w chwili potwierdzenia go dokonaniem płatności. Do chwili dokonania udanej płatności Klient może się wycofać z zakupu bez żadnych konsekwencji lub dodatkowych czynności. Zamówienia które nie zostały potwierdzone płatnością zostaną automatycznie usunięte ze sklepu i Konta Klienta (jeżeli posiada własne konto na stronie sklepu) po 15 dniach.
 • Realizacja zamówień jest obsługiwana w dni robocze poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-15:00
 • O każdej zmianie statusu zamówienia (złożenie, potwierdzenie płatności, rozpoczęcie realizacji, wysyłka) Kupujący jest informowany wiadomością email na adres podany podczas składania zamówienia.

4. Dostawa.

4.1. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej.
4.2. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy InPost do wskazanych podczas składania Zamówienia paczkomatów lub przez kuriera na wskazany podczas zamówienia adres.
4.3. Sklep www.ados.pl nie prowadzi odbiorów osobistych.
4.4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany Towar bez wad. Jeżeli przesyłka dotarła uszkodzona w transporcie to Kupujący powinien o tym jak najszybciej poinformować firmę realizującą dostawę (InPost) oraz Sprzedawcę.

5. Rękojmia

5.1. Jeżeli Towar jest wadliwy Klient ma prawo do:
– złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży – chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dolegliwości dla Nabywcy wymieni nabyte produkty na wolne od wad.
– żądać wymiany Towaru na wadliwego na wolny od wad albo usunięcia usterek
– Klient dostarcza wadliwe produkty do Sprzedającego na swój koszt.
5.2. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonego roszczenia i o decyzji poinformuje Nabywcę.
5.3. Zgłoszenie reklamacji można zgłaszać pisemnie na adres sklepu lub mailem adres email sklepu (sklep@ados.pl) podając numer zamówienia lub numer dokumentu sprzedaży oraz opisując rodzaj wady. Zalecamy skorzystanie z formularza dostępnego na naszej stronie.
5.4. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów opisanych w ustawie z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
5.5. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców.

6. Odstąpienie od umowy.

6.1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
6.2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Towar na adres Sprzedającego.
6.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
6.4. Nabywca może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie złożonego formularza.

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU


6.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.7. Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.8. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
6.9. W wypadku odstąpienia przed otrzymaniem Towaru nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu/dostarczenia Towaru.
6.10. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Nabywca chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Niezgodność towaru z umową.

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
e) być dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
f) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §8 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §8 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §8 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową

Have no product in the cart!
0
this demo you can't delect